Algemene voorwaarden

Definities
In de navolgende bepalingen wordt verstaan onder:

ArubaDeal
De eigenaar en uitgever van de website van ArubaDeal.com.

Website
De door ArubaDeal.com op internet verzorgde website www.ArubaDeal.com. De meeste informatie op de site met betrekking tot de aangeboden producten is afkomstig van derden. Deze derden zijn zelf verantwoordelijk voor de juistheid en volledigheid van deze informatie, alsmede voor de vorm en inhoud van het desbetreffende product.

Opdrachtgever
De natuurlijke of rechtspersoon met wie door de uitgever een overeenkomst is gesloten, of die van de diensten, in de breedste zin, van ArubaDeal.com gebruik maakt.

Doel en verantwoordelijkheid
ArubaDeal.com stelt kopers en verkopers in staat om tot elkaar te komen, maar is nimmer partij en op geen enkele wijze verantwoordelijk en/of aansprakelijk voor een overeenkomst die gesloten wordt tussen de partijen koper en verkoper welke gebruik hebben gemaakt van de site.

Auteursrecht
ArubaDeal.com en haar logo en huisstijl zijn geregistreerde handelsmerken. Het is verboden om deze te dupliceren of hiervan op enige andere manier gebruik te maken zonder schriftelijke toestemming van de eigenaar. Andere op onze site vermelden merken en diensten zijn eigendom van de betreffende auteursrechtelijke eigenaar. 

Artikel 1: Algemeen
Deze voorwaarden zijn ook van toepassing op iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen ArubaDeal en opdrachtgever waarop ArubaDeal deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken. De onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op overeenkomsten met ArubaDeal, voor de uitvoering waarvan door ArubaDeal derden dienen te worden betrokken.
Deze algemene voorwaarden zijn tevens geschreven voor de medewerkers van ArubaDeal en van ieder hun relaties in de breedste zin. De toepasselijkheid van eventuele inkoop of andere voorwaarden van opdrachtgever wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen. Indien één of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd mochten worden, dan blijft het overige in deze algemene voorwaarden bepaalde volledig van toepassing. ArubaDeal en de opdrachtgever zullen alsdan in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige of vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel als mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepalingen in acht wordt genomen.
Indien onduidelijkheid bestaat omtrent de uitleg van één of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden, dan dient de uitleg plaats te vinden naar de geest van deze bepalingen. Indien zich tussen partijen een situatie voordoet die niet in deze algemene voorwaarden geregeld is, dan dient deze situatie te worden beoordeeld naar de strekking van deze algemene voorwaarden.
Indien ArubaDeal niet steeds strikte naleving van deze voorwaarden verlangt, betekent dit niet dat de bepalingen daarvan niet van toepassing zijn, of dat ArubaDeal in enigerlei mate het recht zou verliezen om in andere gevallen de stipte naleving van de bepalingen van deze voorwaarden te verlangen.

Artikel 2: Uitvoerings- en leveringstermijnen, risico-overgang, uitvoering en wijziging overeenkomst; prijsverhoging
Is voor de uitvoering of voltooiing van bepaalde werkzaamheden, of voor de levering van bepaalde zaken een termijn overeengekomen of opgegeven, dan is dit nimmer een fatale termijn. Bij overschrijding van een termijn dient de opdrachtgever ArubaDeal derhalve schriftelijk in gebreke te stellen. ArubaDeal dient daarbij een redelijke termijn te worden geboden om alsnog uitvoering te geven aan de overeenkomst. ArubaDeal zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren. Een en ander op grond van de op dat moment bekende stand der wetenschap. ArubaDeal heeft het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden.
Indien door ArubaDeal of door ArubaDeal ingeschakelde derden in het kader van de opdracht werkzaamheden worden verricht op de locatie van de opdrachtgever of een door de opdrachtgever aangewezen locatie, draagt de opdrachtgever kosteloos zorg voor de door die medewerkers in redelijkheid gewenste faciliteiten.
ArubaDeal is gerechtigd de overeenkomst in verschillende fasen uit te voeren en het aldus uitgevoerde gedeelte afzonderlijk te factureren. Indien de overeenkomst in fasen wordt uitgevoerd kan ArubaDeal de uitvoering van die onderdelen die tot een volgende fase behoren opschorten totdat de opdrachtgever de resultaten van de daaraan voorafgaande fase schriftelijk heeft goedgekeurd.
De opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan ArubaDeal aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan ArubaDeal worden verstrekt. Indien de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan ArubaDeal zijn verstrekt, heeft ArubaDeal het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de alsdan gebruikelijke tarieven aan de opdrachtgever in rekening te brengen. De uitvoeringstermijn vangt niet eerder aan dan nadat de opdrachtgever de gegevens aan ArubaDeal ter beschikking heeft gesteld. ArubaDeal is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, doordat ArubaDeal is uitgegaan van door de opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens.
Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoering daarvan noodzakelijk is om deze te wijzigen of aan te vullen, dan zullen partijen tijdig en in onderling overleg tot aanpassing van de overeenkomst overgaan. Indien de aard, omvang of inhoud van de overeenkomst, al dan niet op verzoek of aanwijzing van de opdrachtgever, van de bevoegde instanties et cetera, wordt gewijzigd en de overeenkomst daardoor in kwalitatief en/of kwantitatief opzicht wordt gewijzigd, dan kan dit consequenties hebben voor hetgeen oorspronkelijk overeengekomen werd. Daardoor kan ook het oorspronkelijk overeengekomen bedrag worden verhoogd of verlaagd. ArubaDeal zal daarvan zoveel als mogelijk vooraf prijsopgaaf doen. Door een wijziging van de overeenkomst kan voorts de oorspronkelijk opgegeven termijn van uitvoering worden gewijzigd. De opdrachtgever aanvaardt de mogelijkheid van wijziging van de overeenkomst, daaronder begrepen de wijziging in prijs en termijn van uitvoering.
Indien de overeenkomst wordt gewijzigd, daaronder begrepen een aanvulling, dan is ArubaDeal gerechtigd om daaraan eerst uitvoering te geven nadat daarvoor akkoord is gegeven door de binnen ArubaDeal bevoegde persoon en de opdrachtgever akkoord is gegaan met de voor de uitvoering opgegeven prijs en andere voorwaarden, daaronder begrepen het alsdan te bepalen tijdstip waarop daaraan uitvoering gegeven zal worden. Het niet of niet onmiddellijk uitvoeren van de gewijzigde overeenkomst levert geen wanprestatie van ArubaDeal op en is voor de opdrachtgever geen grond om de overeenkomst op te zeggen of te annuleren.
Zonder daarmee in gebreke te komen, kan ArubaDeal een verzoek tot wijziging van de overeenkomst weigeren, indien dit in kwalitatief en/of kwantitatief opzicht gevolg zou kunnen hebben bijvoorbeeld voor de in dat kader te verrichten werkzaamheden of te leveren zaken.
Indien de opdrachtgever in gebreke mocht komen in de deugdelijke nakoming van hetgeen waartoe hij jegens ArubaDeal gehouden is, dan is de opdrachtgever aansprakelijk voor alle schade aan de zijde van ArubaDeal daardoor direct of indirect ontstaan.
Indien ArubaDeal met de opdrachtgever een vast honorarium of vaste prijs overeenkomt, dan is ArubaDeal niettemin te allen tijde gerechtigd tot verhoging van dit honorarium of deze prijs zonder dat de opdrachtgever in dat geval gerechtigd is om de overeenkomst om die reden te ontbinden, indien de verhoging van de prijs voortvloeit uit een bevoegdheid of verplichting ingevolge de wet- of regelgeving of haar oorzaak vindt in een stijging van de prijs van grondstoffen, lonen et cetera of op andere gronden die bij het aangaan van de overeenkomst redelijkerwijs niet voorzienbaar waren.
Indien de prijsstijging anders dan als gevolg van een wijziging van de overeenkomst meer bedraagt dan 15% en plaatsvindt binnen drie maanden na het sluiten van de overeenkomst, dan is de opdrachtgever gerechtigd de overeenkomst door een schriftelijke verklaring te ontbinden, tenzij ArubaDeal alsdan alsnog bereid is om de overeenkomst op basis van het oorspronkelijk overeengekomene uit te voeren;
- indien de prijsverhoging voortvloeit uit een bevoegdheid of een op ArubaDeal rustende verplichting ingevolge de wet;
- indien bedongen is dat de aflevering langer dan drie maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zal plaatsvinden;
- of, bij levering van een zaak of dienst, indien is bedongen dat de aflevering langer dan drie maanden na de koop zal plaatsvinden.

Artikel 3: Overmacht
ArubaDeal is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting jegens de opdrachtgever indien hij daartoe gehinderd wordt als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor zijn rekening komt.
Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan, naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buitenkomende oorzaken, voorzien of niet-voorzien, waarop ArubaDeal geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor ArubaDeal niet in staat is zijn verplichtingen na te komen. Werkstakingen en ziekte in het bedrijf van ArubaDeal of van derden daaronder begrepen. ArubaDeal heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen indien de omstandigheid die (verdere) nakoming van de overeenkomst verhindert, intreedt nadat ArubaDeal zijn verbintenis had moeten nakomen.
ArubaDeal kan gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer duurt dan twee maanden, dan is ieder der partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij.
Voor zoveel ArubaDeal ten tijde van het intreden van overmacht zijn verplichtingen uit de overeenkomst inmiddels gedeeltelijk is nagekomen of deze zal kunnen nakomen, en aan het nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is ArubaDeal gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte separaat te factureren. De opdrachtgever is gehouden deze factuur te voldoen als ware er sprake van een afzonderlijke overeenkomst. Aanspraak op schadevergoeding in dergelijke gevallen is uitgesloten.

Artikel 4: Aansprakelijkheid
De aansprakelijkheid van ArubaDeal is in alle gevallen beperkt tot hoogstens de factuurwaarde (van dat gedeelte) van de overeenkomst, waaruit de aansprakelijkheid voortvloeit. Alle verdergaande aanspraken van welke aard en van wie dan ook, zoals onder meer foutief plaatsen, niet of niet-tijdig of gedeeltelijk plaatsen, zijn uitgesloten. Advertenties moeten na verschijning door opdrachtgever direct zelf worden gecontroleerd op eventuele fouten. De opdrachtgever vrijwaart ArubaDeal voor alle aanspraken van derden voor schadevergoeding als gevolg van de door de opdrachtgever opgegeven advertenties of opdrachten. Alleen in het geval van grove schuld en/of opzet is ArubaDeal aansprakelijk voor schade van welke aard dan ook, ontstaan door het niet, niet tijdig of onjuist plaatsen van advertenties of uitvoeren van opdrachten.
Indien ArubaDeal aansprakelijk mocht zijn, dan is deze aansprakelijkheid beperkt tot hetgeen in deze bepaling is geregeld. ArubaDeal is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat ArubaDeal is uitgegaan van door of namens de opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens.
De aansprakelijkheid van ArubaDeal is in ieder geval steeds beperkt tot het eventuele bedrag der uitkering van zijn verzekeraar in voorkomend geval. ArubaDeal is uitsluitend aansprakelijk voor directe schade.
Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan de redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op schade in de zin van deze voorwaarden, de eventuele redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van ArubaDeal aan de overeenkomst te laten beantwoorden, voor zoveel deze aan ArubaDeal toegerekend kunnen worden en redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover de opdrachtgever aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade als bedoeld in deze algemene voorwaarden. ArubaDeal is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.
De in dit artikel opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van ArubaDeal of zijn leidinggevende medewerkers.

Artikel 5: Indirecte schade
De aansprakelijkheid van ArubaDeal voor indirecte schade, waaronder gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen, schade door bedrijfsstagnatie en enige andere schade, dan die hierboven is beschreven, is uitgesloten. ArubaDeal aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade voortkomend uit het gebruik van de site en/of de diensten door opdrachtgever of derden en voor alle mogelijke gevolgen daarvan, waaronder ook storingen in het netwerk en prestatieproblemen. Opdrachtgever vrijwaart ArubaDeal voor alle eventuele aanspraken van derden in verband met de teksten en gegevens die opdrachtgever op de site heeft geplaatst.

Artikel 6: Weigering/ verwijdering advertenties en opdrachten
ArubaDeal is te allen tijde gerechtigd om zonder opgaaf van redenen advertenties of opdrachten te weigeren, te annuleren of de uitvoering daarvan op te schorten, zonder dat dit op enigerlei wijze kan leiden tot schadeverplichtingen. Bovendien behoudt ArubaDeal zich het recht voor om tekst, foto’s en vorm van alle advertenties en opdrachten die voor plaatsing op ArubaDeal worden aangeboden te wijzigen.

Artikel 7: Regels gratis particuliere rubrieksadvertenties
Particulieren kunnen op ArubaDeal geheel gratis een of meer advertenties plaatsen in een rubriek naar keuze. Dit onder de volgende voorwaarden.
1. Rubriekadvertenties zijn gratis voor particulieren. Ook ondernemers mogen met hun particuliere, niet-bedrijfsgebonden of op hun bedrijf betrekking hebbende activiteiten in de rubrieken adverteren. De advertentie mag geen commercieel karakter hebben, dit te beoordelen door ArubaDeal. Naamsvermelding van bedrijven of directe of indirecte promotie van een bedrijf is bij deze gratis advertenties niet toegestaan. Ook vermeldingen van adressen van (geheel of gedeeltelijk) commerciële websites, alsmede telefoon- en faxnummers van bedrijven en/of instanties zijn verboden in de particuliere rubrieksadvertenties van ArubaDeal.
2. Rubrieksadvertenties geplaatst als particuliere advertentie, die tot doel hebben het direct of indirect promoten van een bedrijf, organisatie, instelling, club of vereniging worden verwijderd van de website.
3. Particuliere rubrieksadvertenties worden geplaatst voor een periode van 60 dagen achtereen. Na 60 dagen worden deze advertenties automatisch gearchiveerd. Daarna is herplaatsing mogelijk door de adverteerder. Rubrieksadvertenties worden in de rubrieken getoond in volgorde van plaatsing, met uitzondering van de homepage en rubriek Top Deals.

Artikel 8: Betaalde rubrieksadvertenties bedrijven en clubs
Bedrijven, ondernemingen, instellingen en clubs kunnen voor een gering bedrag tevens rubrieksadvertenties plaatsen op ArubaDeal, onder de volgende voorwaarden.
1. Ondernemers kunnen vanaf een computer zelf rubrieksadvertenties op ArubaDeal plaatsen. Hiervoor kan naar keuze een particulier of zakelijk e-mailadres worden gebruikt. Voor bedrijven worden aanvullende NAW-gegevens gevraagd bij opgave ten behoeve van de facturering. Deze facturering geschiedt volautomatisch vanuit ons systeem.
2. Clubs adverteren in de rubrieken onder dezelfde condities en met dezelfde mogelijkheden als bedrijven, echter voor een aangepast tarief.
3. De verschuldigde bedragen worden geïnd middels een eenmalige machtiging. Deze wordt door de opdrachtgever verstrekt bij opgave van de advertentie. De uitgever van ArubaDeal draagt zorg voor de afschrijving van het incassobedrag. Bij meervoudig frauderen of het bewust  verstrekken van foutieve gegevens betreffende de betaling kan de gebruiker van onze dienst worden afgesloten en wordt de politie van het misbruik op de hoogte worden gesteld.

Artikel 9: Algemene regels voor plaatsing rubrieksadvertenties
ArubaDeal is gerechtigd zonder opgave van reden rubrieksadvertenties aan te passen of te verwijderen van de site in onder andere de volgende gevallen:
1. De rubrieksadvertentie is geplaatst door een persoon die geen inwoner is van Aruba, geen tweede woning heeft op Aruba of korter dan 60 dagen aaneensluitend op Aruba verblijft; het adverterende bedrijf of de adverterende instantie of club is niet ingeschreven in Aruba.
2. De rubrieksadvertenties en/of producten zijn in een onjuiste op productvreemde rubriek geplaatst.
3. Dezelfde of nagenoeg dezelfde advertentie is meer dan maximaal twee keer op de website geplaatst.
4. Adverteerders die meer dan vijf rubrieksadvertenties achtereen plaatsen; daarna dient de advertentieserie onderbroken te worden door minimaal 1 rubrieksadvertentie van een andere adverteerder (controleer dit op pagina 'Nieuwste advertenties').
5. De producten, diensten en/of prijzen in de rubrieksadvertenties zijn op een verkeerde dan wel onvolledige wijze beschreven.
6. De betreffende producten, diensten en/of advertenties maken inbreuk op de intellectuele eigendomsrechten van derden en de eventuele schade die kan ontstaan aan de eigendommen van derden.
7. Indien door de adverteerder voor de vormgeving van de geplaatste rubrieksadvertentie(s) HTML of enige andere programmeertaal is gebruikt. Bij de opgave van de advertentie in het opgaveformulier is dus alleen 'platte tekst' toegestaan.
8. Indien de titel (de vetgedrukte kopregel) in totaal meer dan veertig tekens bevat en/of indien de titel de inhoud van de bodytekst van de rubrieksadvertentie niet of onvoldoende weergeeft.
9. Indien door een adverteerder een of meer advertenties zijn geplaatst ten behoeve van derden, of indien promotie wordt gemaakt ten behoeve van derden, links zijn opgenomen van derden, of promotie in welke vorm dan ook.
10. Wanneer de advertenties, diensten en/of producten, discriminerende uitingen, porno van welk soort dan ook, verdovende of anderzijds verboden middelen, vuurwapens of daaraan gerelateerde producten of anderszins onrechtmatige zaken bevatten, aanstootgevend zijn en/of het vermoeden van gestolen of geheelde goederen bestaat.

Artikel 10: Persoonsgegevens
ArubaDeal legt de persoonsgegevens die u invult voor het gebruikmaken van de e-mail service van ArubaDeal in haar database vast. Dit onder de volgende condities.
1. Indien u gebruik wenst te maken van deze site, zult u ervoor zorg dragen dat uw gegevens, waaronder uw e-mailadres en zover relevant adresgegevens volledig, juist en actueel zijn.
2. Uw e-mail gegevens kunnen worden gebruikt voor mailings van en door ArubaDeal, in voorkomende gevallen voorzien van commerciële boodschappen, alsmede voor mailings in opdracht van derden.
3. In geval van wettelijke overtreding of misbruik van de site kan ArubaDeal uw gegevens aan rechtshandhavers verstrekken, indien hiertoe naar het oordeel van ArubaDeal aanleiding is.
4. ArubaDeal.com verwijst naar andere websites van sponsors, commerciële bedrijven of instanties, bijvoorbeeld door middel van een hyperlink, tekst, banner of button. Op deze websites valt u onder de gebruikersvoorwaarden en privacyregels van die betreffende site. ArubaDeal heeft geen invloed op de inhoud en het beleid van deze sites.

Artikel 11: Onderhoud
ArubaDeal mag zonder voorafgaande bekendmaking het systeem van ArubaDeal.com (tijdelijk) buiten gebruik stellen of het gebruik beperken voor zover dit noodzakelijk is voor het redelijkerwijs benodigde onderhoud of voor de noodzakelijk te verrichten aanpassingen of verbeteringen van het systeem, zonder dat hierdoor een recht op schadevergoeding van de opdrachtgever jegens ArubaDeal ontstaat.

Artikel 12: Publicatierecht
ArubaDeal is gerechtigd om van advertenties van opdrachtgever of derden door opdrachtgever- zolang deze niet van ArubaDeal.com zijn verwijderd - de inhoud te publiceren binnen het tot haar beschikking staande netwerk en desgewenst voor andere uitgaven. Indien de opdrachtgever zich hier niet mee kan verenigen, zal de advertentie door de opdrachtgever moeten worden verwijderd. Indien de opdrachtgever niet wenst dat ArubaDeal het in dit artikel genoemde beleid voert, adviseren wij met klem geen gebruik te maken van de site ArubaDeal.com.

Artikel 13: Opvolgen van aanwijzingen
Gebruikers van ArubaDeal.com zijn verplicht alle aanwijzingen met betrekking tot het gebruik van onze website van medewerkers en/of beheerders van ArubaDeal.com of partijen optredend namens ArubaDeal direct en nauwgezet op te volgen, ook indien deze aanwijzingen niet als zodanig in deze algemene voorwaarden staan omschreven.

Artikel 14: Gebruik van gegevens ArubaDeal
Het is uitdrukkelijk verboden om gebruikers van ArubaDeal.com zonder schriftelijke toestemming van ArubaDeal BV te benaderen, op welke wijze dan ook, ten behoeve van commerciële doeleinden.